ANBI documenten


statutaire naam: Stichting poppodium NIEUWE NOR

Stichting poppodium NIEUWE NOR staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41070318
RSIN: 0045.73.596.L.01
Pancratiusstraat 30
6411 KC Heerlen

Statutaire doelstelling

 1.  De stichting heeft ten doel:
  1. het instandhouden van een poppodium en een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken;
  2. het stimuleren van popmuziek, artiesten, kunst en cultuur in de regio Parkstad, opdat het aanbod gevarieerder, uitgebreider en meer multicultureel wordt;
  3. het organiseren van of meewerken aan evenementen en/of festivals in de regio Parkstad;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. de exploitatie van een poppodium en een café waar kunstenaars, artiesten en bezoekers met elkaar in contact komen, kennis maken met diverse vormen van kleine kunst en aan artiesten en kunstenaars de mogelijkheid wordt geboden zich te profileren;
  2. het organiseren van concerten, dance-avonden en café-avonden;
  3. het samenwerken met andere culturele instellingen.
 3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. De exploitatiewinst wordt gebruikt voor culturele activiteiten en bestemmingen. 

Missie
Iedereen in Parkstad moet popmuziek op een laagdrempelige manier kunnen ontdekken en beleven.

Raad van Toezicht
De stichting bestaat uit een bestuur en een Raad van Toezicht,
De leden van de Raad van Toezicht zijn per 1 mei 2020:

Rens Evers (voorzitter) / wethouder gemeente Roermond / 2017
Sem Wigman / directeur Mockus / 2015
Roger Holtus / CEO Wiertz Personeelsdiensten / 2016
Robert Janssen / partner Thuis & Partners / 2017
Serge Souren / APG Asset Management / 2020
Robert Jeurissen / ondernemer /2020

Bestuur

Johan de Niet / directeur / 2016

Beloning
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging.
De directeur/bestuurder en personeel is ingeschaald conform de CAO voor poppodia

Documenten
Jaarverslag 2019 (digitaal raadpleegbaar)
Jaarrekening 2019 (digitaal raadpleegbaar)----

Google Ad Grant
'poppodium NIEUWE NOR ontvangt een Google Ad Grant. Het Google Ad Grants-programma ondersteunt geregistreerde non-profitorganisaties die Google's filosofie delen en zich inzetten om de wereld verder te helpen op terreinen als wetenschap en technologie, onderwijs, volksgezondheid wereldwijd, het milieu, jeugdwerk en kunst. Google Ad Grants is een advertentieprogramma in natura waarmee non-profitorganisaties gratis online kunnen adverteren via Google AdWords.'